Vastuullista rakentamista Mansikkakoskella: vaelluskalojen elinympäristöä parannetaan osana siltaurakkaa

NRC Group on rakentanut Imatralle Vuoksen yli kulkevan Mansikkakosken sillan, jonka on tarkoitus korvata vanha rautatiesilta ja parantaa rataverkon kapasiteettia. Uudelle leveämmälle sillalle mahtuu kaksi raidetta, kun vanhaa Mansikkakosken siltaa Vuoksen ylittää vain yksi raide. Osana hanketta tehdään kalataloudellista kunnostustyötä Vuoksen haastavissa olosuhteissa.

Kuva kaivinkoneesta Vuoksen rannalla, etualalla kiviä

Vuoksen vesistön herkkyyden ja merkittävyyden takia Mansikkakosken siltahankkeessa on kiinnitetty tavanomaista enemmän huomiota hankkeen ympäristövaikutuksiin. Vuoksen vesistö on Suomen suurin vesistö ulottuen yli itäisen Suomen Kainuusta Etelä-Karjalaan. Sen alueelle sijoittuu monia erilaisia luontoympäristöjä, harvinaisten ja vaarantuneiden lajien elinympäristöjä sekä tärkeitä kulttuuriympäristöjä. Näistä merkittävimpiä ja tunnetuimpia ovat Imatran alueelle sijoittuvat kosket, joiden kautta Vuoksi laskee kohti Laatokkaa.

Vuoksi on aina ollut tärkeä kalavesi, mutta ihmistoiminnan vaikutuksesta erityisesti vaelluskalojen elinympäristöt ovat heikentyneet. Syinä ovat olleet suurimpien koskien valjastaminen sähkön tuotantoon sekä erilaiset vesialueelle ulottuneet rakennushankkeet, joiden vuoksi vaelluskalojen luontaiset kulkureitit ovat poistuneet ja kutualueet vähentyneet.

Kalakantoja on palautettu istutuksin ja elinympäristöä parannettu kunnostustoimenpiteillä, joiden myötä taimenenkin luontainen poikastuotannon määrä on kasvanut. Myös Mansikkakosken sillan rakentamisen yhteydessä tehtiin suunnitelma toimenpiteistä, joilla kalojen elinympäristöä parannetaan.

Kuvassa työmiehiä siltarakennelman päällä ja nostokurki

Vuoksen rannoille rakennetaan kutusoraikkoja lohille ja taimenille

Ajan saatossa Vuoksen rannalle rakennettaessa rantaa on pengerretty osin veden alta kaivetuilla massoilla, jonka vuoksi joen pohjan olosuhteet ovat muuttuneet ja luontaiset kutusoraikot tuhoutuneet. Siksi Mansikkakosken sillan rakentamisen yhteydessä kaloille rakennetaan uudet kutusoraikot Vuoksen molemmille rannoille.

Kutusoraikkojen rakentamisessa käytetään muualta tuotua karkeaa harjusora-ainesta, ns. seulanpääkiveä, jonka raekoko vaihtelee 30–700 mm. Käytettävä kiviaines on luonnonlajittamaa pyöristynyttä kiviainesta, jollaista luonnontilaisissa kutusoraikoissakin on.

– Kiviaineksista tehdään kaivinkoneella rannan tuntumaan minimivedenpinnan alapuolelle noin neljä metriä leveä ja puolen metrin paksuinen patja epäsäännöllisesti kiviä asetellen siten, että vesi virtaa kivien väleissä sekä osin myös soraikon ja rantapenkan välissä. Joen länsirannalle kutusoraikkoa rakennetaan lähes 100 ja itärannalle noin 20 metriä, kertoo NRC Group Finlandin ympäristöpäällikkö Jukka Viitanen, joka vieraili työmaalla syyskuussa tutustumassa kutusoraikkojen rakentamiseen.


Omat haasteensa soraikon rakentamiseen tuovat Vuoksen olosuhteet; veden virtaus on kova ja rantapenger jyrkkä, eikä uuden sillan alla ole ylen määrin tilaa konetyöskentelyyn. Työn toteutuksessa aivan veden äärellä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös työntekijöiden turvallisuuteen. Pelastusliivit kuuluvat työntekijöiden varustukseen.

Kuva Vuoksi-joesta, taustalla Mansikkakosken silta

– Mansikkakosken sillan rakentamisen yhteydessä toteutettava kalataloudellinen kunnostustyö on oiva esimerkki kestävästä ja vastuullisestä rakentamisesta. Uuden rakennushankkeen yhteydessä toteutettava, aiemmin ihmistoiminnan vuoksi menetetty elinympäristö palautetaan tilaan, joka edistää esimerkiksi uhanalaisen taimenen luontaista lisääntymistä alueen vesistössä, Viitanen summaa.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.