Kruunusiltojen raitiotien simulointi

Takaisin listaukseen

VR Track toteutti simulaation Helsingin keskustan ja Laajasalon välille toteutuvasta Kruunusiltojen raitiotieliikenteestä. Hankkeen tilaajana oli HSL. Simuloinnissa tutkittiin liikenteen toimivuutta vuosien 2026 ja 2040 ennusteita käyttäen.


Projektin tilaaja:

HSL

Projektin kesto:

5/2017-8/2017

Projektin nimi:

Kruunusiltojen raitiotien simulointi

Faktoja


Kruunusillat-hanke käsittää Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden rakentamisen. Hankkeen kokonaishinta on 260 miljoonaa euroa.


Hankkeessa perustettavat kaksi uutta pikaraitiolinjaa kulkevat keskustasta Yliskylään ja Haakoninlahdelle. Suunnitteluperiaatteet poikkeavat kantakaupungin raitioteiden suunnitteluperiaatteista nykyistä pidempien vaunujen ja korkeampien laatutavoitteiden takia.


Projektissa mallinnettiin yksityiskohtaisesti radan geometria sekä käytettävä vaunukalusto ja suunniteltiin simuloitavat aikataulurakenteet.


Hankkeesssa simuloitiin raitiotieliikennettä Helsingin keskustan ja Laajasalon välisillä Kruunusiltojen raitiotieyhteyksillä. Projektissa mallinnettiin rataverkko ja käytettävä vaunukalusto sekä suunniteltiin simuloitavat aikataulurakenteet vuosien 2026 ja 2040 ennustettuisiin tilanteisiin. Simuloinnit tehtiin sekä staattisena ajoaikasimulointina, jossa ei käytetty ajoaikojen hajontaa sekä dynaamisena simulointina, jossa jokaiselle vaunulle määriteltiin kuljettajan ajotavasta riippuva hajonta. Simuloinnit tehtiin normaalilla ruuhka-ajan liikenteellä sekä häiriötilanteessa, jossa Kruunuvuorensilta on yksiraiteinen. Kaivokadun päätepysäkin toimivuutta tutkittiin erillisellä päätepysäkkisimuloinnilla, jossa määritettiin pysäkin maksimikapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste erilaisilla vuoroväleillä.