Yhdistävä tekijä


Maantieteellisesti hajaantuneen ja eri kulttuureista tulevan tiimin yhteistyö ei ole itsestäänselvyys. Ammattimainen projektinhallinta on noussut arvoon arvaamattomaan, kun ruotsalais-suomalainen VR Infrapro pyrkii merkittäväksi toimijaksi Ruotsin inframarkkinoille.

Projekti, tuo perusteellisesti suunniteltu hanke tietyn päämäärän tavoittamiseksi, ei ole uusi keksintö työn organisoitumisen muotona. Projekteja on jossain muodossa tehty aina, mutta vasta viimeiset vuosikymmenet ovat nostaneet projektin merkityksen huippuunsa. Taustalla vaikuttaa jatkuvasti kiristyvät tehokkuusvaatimukset.

Se, että suunnitteluprojekteja vetää puhtaasti projektinhallintaan erikoistunut ammattilainen, on Suomessa ja Ruotsissa jotain uutta.

VR Trackin nuori tytäryhtiö VR Infrapro AB on Tukholmaan ja Göteborgiin asettunut yritys, joka tarjoaa infran suunnittelupalveluja Ruotsin markkinoille. Emo- ja tytäryrityksen yhteistyötä on määrittänyt voimakkaasti projektimaisuus ja ennen kaikkea ammattimainen projektinhallinta, jossa projektipäällikkö keskittyy yksinomaan työn resursointiin, aikatauluttamiseen ja budjetin seuraamiseen.

Perinteisesti infran suunnitteluprojekteissa projektinvetovastuu on kuulunut jollekin hankkeen asiantuntijoista ja projektipäällikön työtä on tehty oman teknisen työn ohessa.

– On itse asiassa melko poikkeuksellista, että infra-yrityksen organisaatio rakennetaan projektivetoiseksi. Niin Ruotsissa kuin Suomessakin infra-alan organisaatiot ovat teknisesti suuntautuneita eli kaikki toimijat istuvat erillään toisistaan ja työstävät asioita vuoron perään, toteaa VR Infrapron toimitusjohtaja Henrik Öhrnell ja jatkaa:

– Se, että olemme tässä yrityksessä tuoneet toimijat yhteen ja projekteja vetää puhtaasti projektinhallintaan erikoistunut ammattilainen, on Suomessa ja Ruotsissa jotain uutta. Rakentamisen puolella projekti-fokus on tietysti ollut olemassa jo pitkään.

Kilpailluilla markkinoilla uuden opettelu on välttämättömyys

VR Infrapro AB:n toimitusjohtaja Henrik Öhrnell peräänkuuluttaa tehokkuutta myös suunnitteluun. Kuva: Emma Dahlquist.

Suunnittelua tehtiin Ruotsissa alun perin VR Track Oy:n brändillä, kunnes lokakuussa 2015 syntyi VR Infrapro -brändi ja reilu puoli vuotta myöhemmin VR Infrapro AB. Sittemmin yritys on laajentunut yli kymmenen hengen toimistoksi, jonka tavoitteena on kasvaa vuoteen 2020 mennessä merkittäväksi toimijaksi Ruotsin inframarkkinoilla.

Infra-alaa tuntevat tietävät, että tavoite on huima. Ruotsissa, kuten Suomessakin, infra-alan suunnittelupalveluille on runsaasti kysyntää, mutta niin on tarjontaakin. Ruotsissa alalla toimii erittäin suuria ja erittäin pieniä toimijoita. Keskisuuret yritykset on nielaistu osaksi isoja yrityksiä.

– Markkinatilanne asettaa infra-suunnittelijat erikoiseen asemaan. Vaikka suunnittelulle on kysyntää, ei syvää asiantuntemusta vaativasta työstä välttämättä saa sille kuuluvaa korvausta. Ohuet projektikatteet luovat painetta löytää ansaintamahdollisuuksia yhä uusista lähteistä, kertoo pääsuunnittelija Eerik Valin markkinatilanteesta.

VR Infrapron taival on käynnistynyt, tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta, varsin kiitettävästi. Suunnitteluhankkeita on viety Suomen organisaation vetämänä läpi jo useita ja käynnissä on monta Infrapron vetämää hanketta. Itse suunnittelu on tehty Suomen organisaation sekä ruotsalaisten alikonsulttien voimin.

VR Trackin projektiviennin ryhmäpäällikkö, projektipäällikkö Katriina Hassi ja pääsuunnittelija Eerik Valin liputtavat eriytetyn projektinvetovastuun puolesta suunnitteluprojekteissa. Kuva: Päivi Surakka.

Käytännön tasolla tällaiseen järjestelyyn on sisältänyt valtava määrä uuden opettelua, puolin ja toisin.

– On vienyt oman aikansa, että olemme ylipäänsä oppineet lukemaan ruotsalaista tarjous- ja suunnittelukieltä. Välillä matkaan on tarvittu myös merkittäviä venymisiä, mutta on ollut hienoa huomata kuinka valtavasti uutta on opittu, VR Trackin projektiviennin ryhmäpäällikkö ja projektipäällikkö Katriina Hassi kertaa.

Ruotsissa tarjouspyynnöt – ja lopulta myös tilaukset – tulevat Trafikverketiltä, Suomen Liikennevirastoa vastaavalta toimijalta.

– Kokemukset tilaajasta ovat olleet äärettömän positiivisia. Kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että meitä ei olisi suomalaisuuden tai joskus ruotsalaisuudesta poikkeavien toimintatapojen takia arvostettu. Päinvastoin, tilaaja kiittää työstä silloin, kun siihen on aihetta ja osoittaa muutenkin arvostustaan. Tämä on ollut myös tilaajalle mahdollisuus oppia uusia toimintatapoja, Hassi sanoo.

Projektit haltuun

Yhteistyöhön on sisältynyt runsaasti eri toimintamallien jakamista puolin ja toisin. Käytäntöjen vaihdolla on tavoiteltu laadullisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kilpailukykyistä toimintamallia.

Merkittävimmäksi yhteiseksi käytännöksi saattaa kuitenkin nousta VR Infrapron tapa eriyttää projektinvetovastuu puhtaasti projektin vetoon keskittyvälle taholle.

Ammattiprojektipäälliköiden hyödyntäminen voi osoittautua Suomenkin markkinoilla hyväksi käytänteeksi.

– Pääsuunnittelijan ja projektipäällikön roolin yhdistäminen toteutuu hyvin harvoin onnistuneesti. Yhtälö on usein mahdoton jo aikapulankin vuoksi, Hassi toteaa.

– Pääsuunnittelijan rooli on pitkälti huomioida riippuvuuksia eri tekniikka-alojen välillä, kun taas projektipäällikön vastuulla on ihan eri osa-alueet, Valin lisää.

Laajoissa infra-hankkeissa käytetty allianssitoimintatapa on osaltaan jo muuttanut infra-alaa projektimaisempaa suuntaan. Alliansseja lukuun ottamatta ammattiprojektipäälliköt ovat kuitenkin olleet harvinaisuus infra-suunnittelussa – usein jo siksikin, että suunnitteluprojektit ovat olleet verrattain pieniä.

– Neljän tai viiden ihmisen ohjaaminen on helpompaa kuin 500 ihmisen ohjaaminen ympäri maailmaa. Projektien laajuuden kasvaminen on lisännyt ammattimaisen projektinvedon kysyntää, Öhrnell toteaakin.

Ammattiprojektipäälliköiden hyödyntäminen voi osoittautua Suomenkin markkinoilla hyväksi käytänteeksi, vaikkei projektien kokoluokka sitä aina edellyttäisikään. Tietotyöläisen työ on tunnetusti aivoille kuormittavaa – eriytetty projektipäällikkö-rooli vapauttaa tekniset asiantuntijat työskentelemään puhtaasti omalla asiantuntija-alueellaan ja vähentää siten työn kuormittavuutta.

Viime kädessä projektimaisuus, ammattiprojektipäällikön vetämänä, on askel Lean-oppien mukaiseen, ja siten tehokkaampaan suuntaan. Todennäköisyys pysyä aikataulussa ja budjetissa kasvaa.

– Jos kilpailluilla markkinoilla haluaa pärjätä, on yksinkertaisesti oltava hyvin, hyvin tehokas, Öhrnell päättää.

Digitalisaatioon erikoistunut freelance-toimittaja ja copy Päivi Surakka työskentelee tällä hetkellä viestinnän asiantuntijana VR Trackissä.

Mikä VR Infrapro?

VR Infrapro AB on kesäkuussa 2016 perustettu VR Track Oy:n ruotsalainen tytäryhtiö, joka on erikoistunut infrasuunnitteluun. Yhtiön toimistot sijaitsevat Tukholmassa ja Göteborgissa.

Projekteja johdetaan sekä suomalaisin että ruotsalaisin voimin, mutta tällä hetkellä infran suunnittelu tapahtuu pääosin Suomessa. Kahden maantieteellisesti hajaantuneen ja eri kulttuureista tulevan tiimin yhteistyötä rakennetaan hyvien käytänteiden vaihdolla ja ammattimaisella projektinhallinnalla.

VR Infrapro toteuttaa tällä hetkellä useita rataan liittyviä infrasuunnittelun projekteja Trafikverketille, muun muassa Enköpingissä, Remmenedalissa ja Ombenningissä. Vastikään VR Infrapro voitti ensimmäisen tiesuunnitteluprojektinsa.

Henkilöstöä on Ruotsissa tällä hetkellä 12. Lisäksi tehdään läheistä yhteistyötä VR Trackin projektivienti-tiimin kanssa. Päällä on jatkuva rekrytointi.

Teksti: Kuvat:

Janne Mikkilä (pääkuva), Päivi Surakka ja Emma Dahlquist